พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

พระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรง ปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยเอาไว้

และครั้งหนึ่งพระองค์เคยเสด็จมาประทับในช่วงสงครามดินแดนบูรพาเมื่อปีพ.ศ.2316 โดยสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2538นับเป็นพระบรมราชานุสาวรีย์ที่มีความแตกต่างจากพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราชในที่อื่นๆ โดยมีลักษณะเป็นพระบรมรูปประทับยืน บนแท่นมีขนาดสูง 2.80 เมตร พระหัตถ์ขวาชูพระขรรค์ ยาว 1.20 เมตรเหนือศิรเศียร ดูแล้วมีลักษณะท่าทาง ราวกับกำลังแสดงพระราชอำนาจในการปกครอง

เปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ +66 3731 2282 , +66 3731 2284///ททท.